• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Trường Học

 • Bậc Học

 • Phương Pháp Học

 • Kỳ Nhập Học

 • Ngành Học

 • Ngành Học Nhỏ

 • Học Phí

  USD
 • Tìm Kiếm

Khóa Học

SG8 Bachelor of Arts (Honours) Hospitality & Tourism Management (Top-Up) – Edinburgh Napier University

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:18,586
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 1 năm

SG8 Bachelor of Arts (Honours) in Accounting And Finance – Coventry University

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:21,571
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Arts (Honours) in Business & Finance – Coventry University

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:21,571
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Arts (Honours) in Business & Marketing – Coventry University

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:21,571
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Arts (Honours) in Digital Marketing – Coventry University

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:21,571
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Arts (Honours) in Media & Communications – Coventry University

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:21,571
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Business (International Business) - The University of Newcastle, Australia

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:28,077
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Business (Leadership, Management & Marketing) - The University of Newcastle, Australia

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:28,077
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Commerce - The University of Newcastle, Australia

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:28,077
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Commerce (Finance) - University of Wollongong, Australia

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:27,734
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Commerce (Management & Marketing) - University of Wollongong, Australia

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:27,734
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Commerce (Supply Chain Management) - University of Wollongong, Australia

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:27,734
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Communication - The University of Newcastle, Australia

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:27,734
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Bachelor of Science (Honours) in Global Logistics (Top-Up) – Coventry University

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:21,571
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 16 tháng

SG8 Diploma in Business Administration (Accounting & Finance)

 • Địa Chỉ: 6 Raffles Blvd, Marina Square, Singapore 039594
 • Trường: PSB Academy
 • Học phí:11,556
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian học: 9 tháng

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680