SG8 Diploma in Mechanical Engineering Technology PSB Academy

Tóm tắt

 • Phí ghi danh

  450

 • Độ dài khoá học

  9 tháng

 • Kỳ nhập học

  Tháng 1

  Tháng 4

  Tháng 7

  Tháng 10

  Tháng 11

Phí Cơ Bản

 • Loại Tiền
 • Học Phí
  Trên khoá học
 • Phí Sinh Hoạt
  Trên khoá học
 • Tổng