AU24 Bachelor of Engineering (Honour) - Bachelor of Mathematical and Computer Sciences The University of Adelaide (Adelaide campus)

Tóm tắt

 • Phí ghi danh

  110

 • Độ dài khoá học

  5 năm

 • Kỳ nhập học

  Tháng 2

  Tháng 7

Phí Cơ Bản

 • Loại Tiền
 • Học Phí
  Trên năm
 • Phí Sinh Hoạt
  Trên năm
 • Tổng